This job has expired

Health & Safety and Food Technical Officer

Employer
Conwy County Borough Council
Location
Colwyn Bay
Salary
£32,909 - £35,411
Closing date
11 Oct 2023

View more

Health & Safety and Food Technical Officer

G07: £32,909 - £35,411 per annum

37 hours per week, permanent

Colwyn Bay

We are looking for a Technical Officer to undertake health and safety interventions, provide health and safety advice to businesses, investigate accidents, and deal with service requests and complaints as well as communicable disease work and sampling.

Along with your own workload you will also support Senior Officers in accident investigations, gathering evidence and taking statements.

You will have excellent interpersonal skills and be a great team player. You will need a full UK driving licence and access to a car while at work.

With a large and diverse range of premises and activities there is a varied workload but if you are committed to health and safety, enthusiastic, motivated and diligent and have the skills to support us then we would love to hear from you.

This role offers flexible working options for a work life balance. This can include adjusting your working day and hybrid working, i.e., a balance of office and home working.

Manager details for informal discussion:

Victoria Stevenson (Principal Environmental Health Officer) on 01492 575218

Welsh Language Skills: The ability to communicate in Welsh is desirable for this post. We are committed to our Welsh Language Standards. We welcome applications in both Welsh and English and application forms received in either Language will not be treated less favourably than each other.

Closing date: 11 October 2023.

Conwy is committed to safeguarding. Qualifications and references will be verified.

In promoting Equal Opportunities, Conwy welcomes applicants from all sections of the community. All Disabled applicants who meet the essential job requirements will be guaranteed an interview. The Council will provide appropriate additional work facilities for disabled applicants. There is an option for disabled people to apply on different formats. Please contact the HR Team on 01492 576129 for further advice.

Swyddog Technegol Iechyd a Diogelwch a Bwyd

G07: £32,909 - £35,411 y flwyddyn

37 awr yr wythnos, parhaol

Bae Colwyn

Rydym yn chwilio am Swyddog Technegol i gynnal ymyriadau iechyd a diogelwch, cynnig cyngor iechyd a diogelwch i fusnesau, ymchwilio i ddamweiniau a mynd i’r afael â cheisiadau a chwynion gwasanaethau, yn ogystal ag ymgymryd â gwaith a samplu clefydau trosglwyddadwy.

Ynghyd â’ch llwyth gwaith eich hun, byddwch hefyd yn helpu Uwch Swyddogion i ymchwilio i ddamweiniau, casglu tystiolaeth a chymryd datganiadau.

Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol rhagorol a byddwch yn gallu gweithio’n wych fel rhan o dîm. Bydd angen trwydded yrru lawn y DU arnoch a’r defnydd o gar at ddibenion gwaith.

Gydag amrediad mawr ac amryfal o eiddo a gweithgareddau, mae’r llwyth gwaith yn amrywio. Ond os ydych chi wedi’ch ymrwymo i iechyd a diogelwch, yn unigolyn brwdfrydig, llawn ysgogiad a gweithgar gyda’r sgiliau i’n helpu ni, fe fyddem ni wrth ein boddau’n clywed gennych chi.

Mae'r rôl hon yn cynnig opsiynau gweithio hyblyg ar gyfer cydbwysedd bywyd a gwaith. Gall hyn gynnwys addasu eich diwrnod gwaith a gweithio hybrid, hy cydbwysedd rhwng gweithio yn y swyddfa a gweithio gartref.

Manylion y rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol:

Victoria Stevenson (Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd) ar 01492 575218,

Gofynion y Gymraeg: Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i’w Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn y naill iaith na’r llall yn cael eu trin yn llai ffafriol na’i gilydd.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.

Mae Conwy wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Rydym yn darparu opsiwn i bobl anabl wneud cais mewn gwahanol fformatau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar 01492 576129 i gael cyngor pellach.

 

 

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert