This job has expired

Swyddog Ardal - Iechyd yr Amgylchedd / District Environmental Health Officer

Employer
Caerphilly County Borough Council
Location
Caerphilly (Caerffili)
Salary
£35,745 – £38,890
Closing date
14 Oct 2021
You need to sign in or create an account to save a job.

Cyfeirnod y swydd: REQ0006262

Teitl y Swydd: Swyddog Ardal - Iechyd yr Amgylchedd

Cyflog: Gradd 10 £35,745 SCP32 - £38,890 SCP35

Mae'r swydd yn barhaol ac yn amser llawn

Mae'r Cyngor eisiau recriwtio Swyddog Ardal - Iechyd yr Amgylchedd â chymwysterau a phrofiad addas i weithio yn ei Dîm Iechyd yr Amgylchedd – Tai, sy'n rhan o'r gwasanaeth Tai Sector Preifat ehangach.

Mae'n ofynnol eich bod chi wedi cofrestru â Bwrdd Cofrestru Iechyd yr Amgylchedd a bod gennych chi gymhwyster asesu priodol y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai.   Mae'r gwasanaeth yn gyfrifol am reoleiddio'r sector rhentu preifat, gan gynnwys tai amlfeddiannaeth, ymchwilio i geisiadau am wasanaeth yn ogystal â darparu cynhyrchion ariannol fel grantiau tai a benthyciadau.  

Mae'r gwasanaeth yn ymwneud â sicrhau bod cartrefi gwag yn cael eu defnyddio eto yn ogystal â nifer o fentrau cysylltiedig ag ynni.. Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn partneriaeth â thîm eiddo gwag sydd newydd ei greu i gynorthwyo'r Cyngor i wneud y mwyaf posibl i sicrhau bod cartrefi gwag yn cael eu defnyddio eto.  

Bydd gennych chi wybodaeth gadarn am ddeddfwriaeth Tai berthnasol, sgiliau cyfathrebu rhagorol a safon uchel o ddatrys problemau a sgiliau gwneud penderfyniadau. 

Byddwch chi'n hyrwyddo a chynnal y lefelau boddhad cwsmeriaid uchaf posibl yn barhaus mewn perthynas â'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu.   Byddwch chi yn y swyddfa ond yn gweithio mewn ffordd ystwyth gan ymweld â safleoedd yn rheolaidd. Mae'n ofynnol i chi gymryd rhan mewn gwasanaeth y tu allan i oriau gan gynnwys gweithio ar benwythnosau.

Mae'n ofynnol bod gennych chi drwydded yrru categori B (ceir) llawn y DU a defnyddio cerbyd modur wedi'i yswirio at ddibenion busnes/gwaith i deithio o fewn a'r tu allan i'r Fwrdeistref Sirol yn ogystal â gallu gweithio y tu allan i oriau swyddfa arferol pan fo angen.

Dyddiad cau: Dydd Iau 14 Hydref 2021

Mae cyfweliadau wedi'u hamserlennu ar gyfer 21 Hydref 2021

Am Ddisgrifiad Swydd manwl a Manyleb y Person, cliciwch yma

Os byddwch chi, ar ôl darllen y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person, yn hoffi cael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Claire Davies ar 01443 811373 neu Rhian Evans ar 01443 811381.

Gwnewch gais ar-lein: www.caerffili.gov.uk/Services/Jobs-and-training?lang=cy-gb

Mae gennym ni rwymedigaeth gyfreithiol i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o’ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.  Os cewch chi eich gwahodd i gyfweliad, byddwn ni'n gofyn i chi ddarparu dogfennau priodol, fel eich tystysgrif geni lawn/pasbort/trwydded waith, yn unol â Deddf Lloches a Mewnfudo 1996.

Job referenceREQ0006262

Job Title:  District Environmental Health Officer

Salary:  Grade 10 £35,745 SCP32  – £38,890 SCP35

The post is permanent and full time

The Council is seeking to recruit a suitably qualified and experienced District Environmental Health Officer to work within its Housing Environmental Health Team, which is part of the wider Private Sector Housing service.

You are required to have EHORB registration and hold a suitable HHSRS assessment qualification.  The service is responsible for the regulation of the private rented sector, including Houses in Multiple Occupation, investigation of service requests as well as delivery of financial products such as housing grants and loans.

The service is involved in the return to use of empty homes as well as various energy related initiatives. The post holder will work in partnership with a newly created empty properties team to assist the Council in maximising the beneficial return to use of empty homes.

You will have sound knowledge of relevant Housing legislation, excellent communication skills and a high standard of problem solving and decision making skills. 

You will continuously promote and maintain the highest possible customer satisfaction levels in respect of services provided.  You will be office based but work in an agile manner undertaking site visits regularly. You are required to participate in an out of hours service including weekend working.

You are required to have a full UK category B (cars) driving licence and the use of a motor vehicle insured for business/ work purposes to travel within and outside the Borough as well as being able to work outside normal office hours when required.

Closing Date: Thursday 14th October 2021

Interviews are scheduled for 21st October 2021

For a detailed Job Description and Person Specification click here

If having read the Job Description and Person Specification you would like an informal discussion about the post please contact Claire Davies on 01443 811373 or Rhian Evans on 01443 811381.

 Please apply online : www.caerphilly.gov.uk/services/jobs-and-training

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your full birth certificate/passport/work permit in accordance with the Asylum and Immigration Act 1996.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert