Public Protection Officer x 2 + Senior Technical Officer

Location
Wales
Salary
£29,577 - £35,745 & £29,577 - £32,234
Posted
22 Sep 2020
Closes
13 Oct 2020
Hours
Full Time

Two vacancies : -

 

Public Protection Officer (Environmental Health) x 2

Job reference: PPPP00020W3LWE

Location: Caledfryn, Denbigh

Salary: Grade 8/9 - £29,577 - £35,745 per annum (subject to job evaluation)

Hours: 37 hours per week, 1 x Permanent and 1 x Temporary initially until 31st March 2021

 

Senior Technical Officer (Environmental Health)

Job reference: PPPP00018W3PRE

Location: Caledfryn, Denbigh

Salary: Grade 8, £29,577 - £32,234 per annum

Hours: 37 per week, Permanent

 

This is a unique and rare opportunity to join a busy, professional and high performing Public Protection Department.  Denbighshire boasts stunning coastline, rich heritage, quaint rural towns within an area of outstanding natural beauty.

We have two exciting opportunities in the Food & Health and Safety Team where you will be responsible for the enforcement of food hygiene, food standards and health and safety legislation within food premises.  This includes a wide range of work including programmed inspections of premises, project work as well as reactive work such as investigation of complaints and infectious disease notifications.

We are looking for an experienced Senior Technical Officer for our Pollution and Public Health Team. Ideally you will have a specialism in acoustics as the role will involve providing technical advice on planning & licensing consultations.  It would also be advantageous if you have experience in Environmental Permitting and air quality.  You will also be involved in the reactive investigation of statutory nuisance complaints.

We want the right people to join our busy Public Protection team and make a real difference to the lives of our residents and visitors.  You will need to be enthusiastic, motivated and diligent.  You will have excellent communication & interpersonal skills, be a great team player and have the willingness and ability to initiate formal enforcement action where necessary.

This appointment is subject to the provision of satisfactory references.

If you are interested in this vacancy, please apply online via the website www.denbighshire.gov.uk  For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered.  We regret that we are unable to reply to all applications.  If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date:    13th October 2020

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

Swyddog Gwarchod y Cyhoedd (Iechyd yr Amgylchedd) x 2

Cyfeirnod y swydd: PPPP00020W3LWE

Lleoliad: Caledfryn, Dinbych

Cyflog: Gradd 8/9 - £29,577 - £35,745 y flwyddyn (yn amodol ar werthusiad)

Oriau: 37 yr wythnos, 1 x Parhaol ac 1 x Dros Dro tan o leiaf 31ain o Fawrth 2021

Uwch Swyddog Dechnegol

(Iechyd yr Amgylchedd)

Cyfeirnod y swydd: PPPP00018W3PRE

Lleoliad: Caledfryn, Dinbych

Cyflog: Gradd 8, £29,577 - £32,234 y flwyddyn

Oriau: 37 y wythnos, Parhaol

Dyma gyfle unigryw a phrin i ymuno ag Adran Diogelu'r Cyhoedd brysur, broffesiynol a pherfformiadol uchel.  Mae gan Sir Ddinbych arfordir trawiadol, treftadaeth gyfoethog, trefi gwledig hyfryd o fewn ardal o harddwch naturiol eithriadol.

Mae gennym ddau gyfle cyffrous yn y Tîm Bwyd ac Iechyd a Diogelwch lle byddwch chi'n gyfrifol am orfodi hylendid bwyd, safonau bwyd a deddfwriaeth iechyd a diogelwch mewn safleoedd bwyd.  Mae hyn yn cynnwys ystod eang o waith gan gynnwys archwiliadau wedi'u rhaglennu o adeiladau, gwaith prosiect yn ogystal â gwaith adweithiol fel ymchwilio i gwynion a hysbysiadau clefydau heintus.

Rydym yn chwilio am Uwch Swyddog Technegol profiadol ar gyfer ein Tîm Llygredd ac Iechyd y Cyhoedd.  Yn ddelfrydol, bydd gennych arbenigedd mewn acwsteg gan y bydd y rôl yn cynnwys darparu cyngor technegol ar ymgynghoriadau cynllunio a thrwyddedu.  Byddai hefyd yn fanteisiol os oes gennych brofiad mewn Trwyddedu Amgylcheddol ac ansawdd aer. Byddwch hefyd yn rhan o'r ymchwiliad adweithiol i gwynion niwsans statudol.

Rydyn ni am i'r bobl iawn ymuno â'n tîm Diogelu'r Cyhoedd prysur a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau ein preswylwyr a'n hymwelwyr.  Bydd angen i chi fod yn frwdfrydig, yn llawn cymhelliant ac yn ddiwyd.  Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, byddwch yn chwaraewr tîm gwych a bydd gennych barodrwydd a gallu i gychwyn camau gorfodi ffurfiol lle bo angen.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar ddarparu tystlythyrau boddhaol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk  Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael eu hystyried.  Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais.  Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau:   13eg o Hydref 2020

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.  Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

 

 

 

 

Similar jobs

Similar jobs