Temporary Neighbourhood Services Technical Officer 

Location
Glamorgan
Salary
£23,866 - £28,221
Posted
07 Nov 2018
Closes
20 Nov 2018
Ref
D-SRS-NS051
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Temporary Neighbourhood Services Technical Officer 

Post Reference   D-SRS-NS051

Pay Details   Grade G,     SCP 26 – 31 £23,866 - £28,221 p.a.

Where applicable the Council operates a pool car scheme for business travel.

Where it is not suitable or possible to use a pool car, local car mileage or travel expenses may apply, as determined by the Council.

Service   Shared Regulatory Services

Location   Based mainly in Cardiff, but will be required to operate across Cardiff, the Vale and Bridgend as required.

Permanent / Temporary      Temporary, up to October 2019, due to Maternity Cover

Closing Date    20.11.18

Closing Times   17:00

Further Information

Days / Hours of Work

5 days / 37 hours per week

Brief Description of Post

You will be part of an extremely busy frontline service providing a response to a range of Pollution Control issues.  You will be required to assess nuisance, serve statutory  notices and gather evidence to present in court. The post is predominantly based in Cardiff but may be required to cover Shared Regulatory Services  region.  You will be expected to participate in a rota of officers providing cover to the out of hours reactive noise service in Cardiff

DBS Check Required (For further information, please visit DBS)   

None

Swyddog Technegol Gwasanaethau Cymdogaethol Dros Dro

Cyfeirnod y swydd   D-SRS-NS051

Manylion am gyflog    Gradd G, PCG 26 - 31 £23,866 - £28,221 y.f.

Lle bo’n berthnasol mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun cronfa geir ar gyfer

teithio busnes. Lle nad yw'n addas neu bosibl defnyddio cronfa geir, gall milltiroedd

car lleol neu gostau teithio fod yn berthnasol, fel y penderfynir gan y Cyngor.

Gwasanaeth    Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Lleoliad      Wedi ei leoli yng Nghaerdydd yn bennaf ond bydd disgwyl hefyd i weithredu hyd a lled y Fro a Pen y Bont ar Ogwr yn ôl yr angen

Parhaol / Dros Dro     Dros Dro, hyd at fis Hydreff 2019, oherwydd cyflenwi mamolaeth

Dyddiad cau   20.11.18

Oriau cau      17:00

Gwybodaeth bellach  

Diwrnodau / Oriau Gwaith

5 niwrnod / 37 awr

Disgrifiad byr o’r swydd

Byddwch yn rhan o wasanaeth rheng flaen brysur sy'n  ymateb i amrywiaeth o faterion rheoli llygredd.  Bydd yn ofynnol i chi asesu niwsans, cyflwyno rhybyddion statudol a chasglu tystiolaeth er mwyn cyflwuno mewn llys barn. Mae'r swydd wedi'i lleoli'n bennaf yng Nghaerdydd ond efallai y bydd gofyn ir deliad swydd deithio is ardaloedd eraill o few ardal Gasanaethau Rheoliadol a Rennir.  Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn rota o swyddogion yn cyflenwi ar gyfer y gwasanaeth sŵn  y tu allan i oriau arferol y swyddfa yng Nghaerdydd

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth ewch i DBS)      

Dim