Senior Technical Officer (Environmental Health)

Location
Wales
Salary
£28,221 - £30,756
Posted
04 Oct 2018
Closes
17 Oct 2018
Ref
PPPP00010W3VRE
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Senior Technical Officer (Environmental Health)

Job reference: PPPP00010W3VRE

Location: Denbigh

Salary: Grade 8 - £28,221 - £30,756

Hours: 37 per week

Fixed Term until 30 September 2019

This is a unique and rare opportunity to join a dynamic, progressive and high performing team.

We are looking for an experienced and enthusiastic Technical Officer to provide temporary cover in the Pollution and Public Health Team. Ideally you will have a specialism in acoustics as the role will involve providing technical advice on planning & licensing consultations. It would also be advantageous if you have experience in Permitted processes and air quality. You will also be involved in the reactive investigation of statutory nuisance complaints.

You will have excellent communication skills as well as the willingness and ability to initiate formal enforcement action where necessary.

The appointment will be subject to satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Andrew Lord (Public Protection Business Manager) on 01824 706087.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk

For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101 or email hrdirect@denbighshire.gov.uk

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 17 October 2018

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

Uwch Swyddog Technegol (Iechyd yr Amgylchedd)

Cyfeirnod y swydd: PPPP00010W3VRE

Lleoliad: Dinbych

Cyflog: Gradd 8 - £28,221 - £30,756

Oriau: 37 yr wythnos

Cyfnod Penodol Tan 30 Medi 2019

Swydd Allanol

Dyma gyfle prin ac unigryw i ymuno â thîm deinamig, blaengar a llwyddiannus. Rydym yn edrych am Swyddog Technegol profiadol a brwdfrydig i gynnal cymorth dros dro yn ein tîm Llygredd ac Iechyd y Cyhoedd. Yn ddelfrydol, byddwch gyda arbenigedd mewn acwsteg gan fydd y rôl yn cynnwys rhoi cyngor technegol ar ymgynghoriadau cynllunio a thrwyddedu. Buasai profiad mewn prosesau trwyddedu a safon aer yn fanteisiol. Bydd eich cyfrifoldebau hefyd yn cynnwys ymchwiliadau ymatebol i gwynion niwsans statudol.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ogystal â’r parodrwydd a’r gallu i gymryd camau gorfodi ffurfiol os oes angen.

Penodir yn amodol ar eirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Andrew Lord (Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd) ar 01824 706087.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100 neu ar e-bost cyswlltad@sirddinbych.gov.uk

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais I gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad

ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 17 Hydref 2018

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Disability Confident (sensible size)