Public Protection Officer

Location
Wales
Salary
£30,153 - £33,437
Posted
06 Mar 2018
Closes
19 Mar 2018
Ref
PPPP00009W3PRE
Sector
Food Safety
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Public Protection Officer

Job reference: PPPP00009W3PRE

Location: Denbigh

Salary: Grade 9 - £30,153 - £33,437

Hours: 37 per week

Permanent - External Vacancy

This is a unique and rare opportunity to join a dynamic, progressive and high performing food safety team.

You will be responsible for the enforcement of food hygiene, food standards and health and safety legislation within food premises.

This includes a wide range of work including programmed inspections of premises, project work as well as reactive work such as investigation of complaints and infectious disease notifications. 

This authority also operates the mandatory Food Hygiene Rating Scheme, therefore you will play a key role in providing the public with information about hygiene standards within the county.

Appointment subject to satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Glesni Owen on 01824 706449.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 19 March 2018

Interview Date: 28 March 2018

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

Swyddog Gwarchod y Cyhoedd

Cyfeirnod y swydd: PPPP00009W3PRE

Lleoliad: Dinbych

Cyflog: Gradd 9 - £30,153 - £33,437

Oriau: 37 y wythnos

Parhaol – Swydd Allanol

Mae hwn yn gyfle unigryw a phrin i ymuno â thîm diogelwch bwyd sy'n ddeinamig, blaengar ac uchel perfformio.

Byddwch yn gyfrifol am orfodi hylendid bwyd, safonau bwyd a deddfwriaeth iechyd a diogelwch o fewn adeiladau bwyd. Mae hyn yn cynnwys ystod eang o waith gan gynnwys archwiliadau o eiddo, gwaith prosiect yn ogystal â gwaith adweithiol megis ymchwilio i gwynion a hysbysiadau clefydau heintus.

Mae'r awdurdod hefyd yn gweithredu Cynllun

Sgorio Hylendid Bwyd gorfodol, felly byddwch yn chwarae rôl allweddol o ran darparu gwybodaeth i'r cyhoedd am safonau hylendid o fewn y sir.

Penodiad yn amodol ar eirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Glesni Owen ar 01824 706449.   

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 19 Mawrth 2018

Dyddiad Cyfweliad: 28 Mawrth 2018            

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.  Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Disability Confident (sensible size)